REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.moodbox.com.pl

Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu jest: Agata Poturalska oraz Anna Piasecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AP Kwadrat Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22, 60-849 Poznań, o numerze NIP: 781-197-74-42 oraz REGON: 380-840-033 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.moodbox.com.pl prowadzony jest przez Agatę Poturalską oraz Annę Piasecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AP Kwadrat Agata Poturalska Anna Piasecka – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie www.moodbox.com.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe lub używane, a w przypadku kiedy produkt jest używany informacja o tym widnieje przy danym produkcie w Sklepie.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 9. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.moodbox.com.pl
 11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 12. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.moodbox.com.pl jest sprzedaż detaliczna za pośrednictwem sieci Internet, odzieżowych boxów skomponowanych przez stylistę.
 13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.moodbox.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu pod adresem www.moodbox.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.moodbox.com.pl

SPRZEDAWCA– Agata Poturalska, Anna Piasecka prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą AP Kwadrat Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22, 60-849 Poznań, o numerze NIP: 781-197-74-42 oraz REGON: 380-840-033 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

USŁUGODAWCA – Agata Poturalska, Anna Piasecka prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą AP Kwadrat Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22, 60-849 Poznań, o numerze NIP: 781-197-74-42 oraz REGON: 380-840-033 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkt lub usługę za pośrednictwem sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkt lub usługę za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkt za pośrednictwem sklepu internetowego;

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego;

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

NEWSLETTER– usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych o własnych produktach;

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż oferowana przez Sprzedającego;

DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura imienna lub rachunek, w zależności od wskazań Kupującego;

ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.moodbox.com.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
 3. Sklep wystawa rachunek lub fakturę imienną na sprzedawane produkty.
 4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 6. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na „box niespodziankę” nie wiedząc, co znajduje się w środku, posiłkując się jedynie informacjami zamieszczonymi w jednym z dwóch wariantów do wyboru lub skontaktować się ze sprzedawcą w sprawie specjalnego zamówienia.
 7. Każdy box niespodzianka realizowany jest w czasie przewidzianym na realizację, tj. do 14 dni od dokonania wpłaty po złożonym zamówieniu. O dacie dokładnej wysyłki, Kupujący informowany jest drogą e-mail. W przypadku zamówień specjalnych, czas oczekiwania jest ustalany pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 8. W celu złożenia zamówienia na prezentowane warianty boxów Kupujący powinien dokonać zamówienia na wybrany przez siebie wariant boxa, uzupełniając odpowiednio dane do zamówienia wskazane przy formularzu.
 9. W celu dokonania zamówienia należy po uzupełnieniu pól formularza dokonać płatności na określoną w formularzu kwotę. Dane do przelewu zostaną przesłane przez Sprzedającego drogą mailową, po zapisaniu formularza.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, w terminie jednego dnia od złożenia zamówienia.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego na terenie Polski.
 13. Wysyłka towaru następuje w terminie określonym w punkcie 7.
 14. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

IV SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

Przelewem

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Aktualne minimalne ceny przedstawione są na podstronie sklepu internetowego, jednak Klient sam określa cenę paczki w formularzu, według swoich możliwości finansowych.

V REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w formularzu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Sprzedawcę.
 3. Koszty dostawy towaru do Kupującego ponosi Sprzedawca. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy, gdyż wszystko wliczone jest w cenę Moodboxa.
 4. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie sklepu internetowego. W takim przypadku koszty oraz ryzyko utraty, uszkodzenia, odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 6. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 513-795-765 bądź na adres e-mail: kontakt@moodbox.com.pl
 7. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 513-795-765 bądź na adres e-mail: kontakt@moodbox.com.pl

VI GWARANCJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca poinformuje Klienta o znanych mu gwarancjach udzielonych przez producentów lub osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej udzielanej przez podmioty wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału jest dowód zakupu.

VII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@moodbox.com.pl tytuł wiadomości: Reklamacja lub pisemnie na adres: Ul. Poznańska 22, 60-849 Poznań.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:  Ul. Poznańska 22, 60-849 Poznań.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@moodbox.com.pl(tytuł wiadomości: Reklamacja).

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie załączonego do regulaminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularza zwrotu towaru)
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktów wraz z kosztami jego dostawy (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku zwrotu wszystkich dobranych w Moodboxie rzeczy Sprzedawca zwraca, oprócz kosztów produktów, 50% dokonanej opłaty stylizacyjnej. Jeśli Konsument zatrzyma przynajmniej 1 rzecz z pudełka, koszty stylizacji nie są zwracane.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

IX ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez AP KWADRAT treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez AP KWADRAT dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, otrzymywanie od AP KWADRAT informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. AP KWADRAT, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

1.  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AP KWADRAT Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańska 22, 60-849 Poznań

2.  Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez AP KWADRAT, wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3.  Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje zawarte w wypełnionym przez Państwa formularzu, informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez AP KWADRAT Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z AP KWADRAT w następujący sposób:  –  za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@moodbox.com.pl

5.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7.  Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8.  Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania  b.  prawo dostępu do danych osobowych Klienta,  c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,  d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”  e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,  f.  prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta  g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu www.moodbox.com.pl jest AP KWADRAT Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22 60-849 Poznań. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie www.moodbox.com.pl są przetwarzane przez AP KWADRAT wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu www.moodbox.com.pl, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu moodbox.com.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie usługi oferowanej przez sklep moodbox.com.pl. Do Umowy sprzedaży w sklepie moodbox.com.pl stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. AP KWADRAT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu moodbox.com.pl Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu moodbox.com.pl. AP KWADRAT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz usług w ofercie www.moodbox.com.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych usług do oferty sklepu moodbox.com.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu moodbox.com.pl, jak również ich modyfikacji. AP KWADRAT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania www.moodbox.com.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. AP KWADRAT nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu moodbox.com.pl spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu www.moodbox.com.pl powinny być sygnalizowane mailowo lub telefonicznie. AP KWADRAT informuje, że wszelkie produkty, zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie moodbox.com.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie www.moodbox.com.pl

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefon: 503 514 642 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

e-mail: kontakt@moodbox.com.pl

pisemnie na adres: Agata Poturalska, ul. Sikorskiego 20/1 88-100 Inowrocław

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem podstrony zamieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego.
 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Nazwa Sklepu internetowego www.moodbox.com.pl adres pod którym jest dostępny: www.moodbox.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2016

Potrzebne dokumenty:

formularz zwrotu / reklamacji